Пропозиції до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення

Пропозиції підготовлені на основі проекту, розробленого Укрморрічінспекцією в 2012 році, опублікованого на сайті Міністерства інфраструктури України 14.02.2012 року, розглянутого Кабінетом Міністрів України  в листопаді 2013 року та направленого на доопрацювання.

Зміни, що вносяться до Правил охорони внутрішніх морських вод
і територіального моря України від забруднення та засмічення

  1. Пункт 3 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«водяний баласт — забортна вода, прийнята на борт судна для контролю диференту, крену, осадки та остійності судна;

баласт забруднений — водяний баласт (з нафтою або іншими забруднюючими речовинами), яка утворюється в неочищених суднових танках (нафтотанках) після приймання до них водяного баласту;

баласт чистий — водяний баласт у танку, призначений тільки для цих цілей, або в танку, який після останнього транспортування в ньому нафти очищений до такого стану, що стік з нього, скинутий з непорушного судна на спокійну чисту воду при ясній погоді, не викликає появи слідів нафти на поверхні води;

ізольований баласт — водяний баласт, прийнятий в танк, який повністю відділено від вантажної і паливної системи та постійно використовується для перевезення баласту або для перевезення баласту та вантажів, які не є нафтою або рідкими отруйними речовинами, які визначені у Додатках до Конвенції МАРПОЛ 73/78.»

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — дев’ятнадцятим.

  1. У пункті 4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“вод, які містять забруднюючі речовини у концентраціях, що перевищують нормативи гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин (далі — ГДК), наведених у додатку до цих Правил, за виключенням вод, що скидаються після охолодження суднових механізмів, стічних вод, скидання яких здійснюється згідно з пунктом 5 чинних правил, та зливу ізольованого баласту, заміненого відповідно до законодавства”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Контроль за відповідністю суднових систем ізольованого баласту вимогам, встановленим МАРПОЛ 73/78, а також за судновими баластними операціями, у тому числі з приймання, заміни та зливу ізольованого баласту, здійснюється капітанами морських портів та службою капітана морського порту відповідно до законодавства.”.

  1. У пункті 5:

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“які перебувають у внутрішніх морських водах і територіальному морі України, а також у морських портах України, за умови очищення стічних вод на суднових установках, які відповідають вимогам, установленим МАРПОЛ 73/78, що підтверджується свідоцтвом, яке видане відповідно до зазначеної конвенції. Очищені та знезаражені стічні води повинні скидатися не одразу, а поволі, коли судно рухається, маючи швидкість не менш як 4 вузли. Під час скидання стічних вод не повинні викидатися зримі плавучі частки і стічні води не повинні викликати зміну кольору навколишньої води.;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“В окремих випадках скидання стічних вод може бути допущене з відступом від попередніх вимог у разі:

забезпечення безпеки судна і людей, які перебувають на борту, або рятування людського життя на морі;

пошкодження судна або його обладнання за умови, що до і після пошкодження було вжито всіх заходів для запобігання або мінімізації такого скидання».

Скидання чистого баласту в територіальних водах України дозволяється за умови наявності на судні системи з обробки баластних вод, яка забезпечує їх знезараження, або пред’явлення результатів лабораторного дослідження їх на судні або в порту знаходження (прибуття, стоянки).

Морські екологічні інспекції Держекоінспекції мають право перевірити відповідність ізольованого баласту, скидання якого здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, нормативам ГДК, виключно у випадку, якщо під час його скидання із судна викидаються зримі плавучі частки  або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних речовин в районі скиду, що призвело до погіршення якості води. Перевірка здійснюється з метою встановлення джерела забруднення. Порядок взяття проб ізольованого баласту та здійснення аналізу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.

  1. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“Під час постановки судна в морському порту всі зазначені пристрої опломбовуються працівником служби капітана морського порту відповідно до законодавства.”.

  1. У пункті 9:

слова “адміністрацію найближчого порту України” замінити словами “капітана найближчого морського порту”;

доповнити абзацом другим такого змісту:

“Якщо під час скидання із судна ізольованого баласту викидаються зримі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних речовин в районі скиду, капітан судна зобов’язаний терміново припинити скидання ізольованого баласту, повідомити про це капітана найближчого морського порту та морську екологічну інспекцію Держекоінспекції”.Олена Юрець, юрист